Wednesday, November 1, 2023

Buenos Dias

 
latin doll in doll house kitchen

"Buenos Dias" - AI art
©A. Derek Catalano